شركت عمران حصار در سال 1375 با محوريت موضوع اجراي پرو ژه هـاي عمراني و صنعتي و كليه امور اقتصادي تحت شماره 122296 بـه ثبـت رسـيده است و در حال حاضر داراي گواهينامه :

صلاحيت پايه سه در رشـته ابنيـه و پايه چهار در رشته تاسيسات و تجهيزات پايه پنج در رشته راه و ترابري  و پايه پنج در رشته آب از استانداري تهران مي باشد.

و در حـال حاضـر بـه صورت هلدينگ مديريت و هدايت شركت هاي ذيل را در دست بگيرد:
1 – شركت ” تحكيم عمران قرن ” داراي رتبه 5 ابنيه و 5 تاسيسات
2 – شركت ” عمران دژ آبنوس ” داراي رتبه 5 ابنيه و 5 راه
3 – شركت ” چكاد قالب ” داراي مجوز پروانه بهره برداري ساخت قطعات فلزي