* اجري پروژه هاي عمراني و صنعتي در بخشهاي دولتي، مشاركتي ، سرمايه گذاري و خصوصي
* ارتقاء دانش فني و كاركنان و مهندسان شركت بواسطه حضور در سمينارها و دوره هاي آموزشي
* ايجاد اشتغال در كشور
* كارخانه توليد مصالح ساختماني با تكنولوژي روز
* احداث ساختمان با استفاده از فن آوري نوين
* اجراي پروژه هاي عمراني و صنعتي در خارج از كشور
* صدور خدمات فني و مهندسي و كسب درامد ارزي براي كشور و شركت
* مشاركت با ديگر شركتها خصوصا شركت هاي خارجي معتبر جهت كسب فن آوري و سيستم مديريتي روز دنيا
* ايجاد بخش تحقيقاتي و منترل كيفيت