شركت ” تحكيم عمران قرن ” داراي رتبه 5 ابنيه و 5 تاسيسات
شركت ” عمران دژ آبنوس ” داراي رتبه 5 ابنيه و 5 راه
شركت ” چكاد قالب ” داراي مجوز پروانه بهره برداري ساخت قطعات فلزي