احداث تقاطع غیر همسطح بلوار ایران خودرو

موضوع پروژه :احداث تقاطع غير همسطح بلوار ايران خودرو

نام كارفرما : آدرس كارفرما :سازمان عمران مناطق شهرداري تهران منطقه 2

Picture3 Picture1Picture19 14192787_1817232255177638_4559940853505017186_nPicture20Picture2Picture17Picture18