احداث ساختمان مرکز خدمات و رفاهی خیابان الوند

موضوع پروژه : احداث ساختمان مركز خدمات اجتماعي و رفاهي خيابان الوند

نام كارفرما : شهرداري منطقه 6

1 2

3 4