مدرسه ستايش ملارد

موضوع پروژه : تخريب و بازسازي مدرسه ستايش ملارد

نام كارفرما : اداره كل نوسازي و مدارس استان تهران

picture20 picture19