مدرسه 15 كلاسه ملارد (ذکیه)

موضوع پروژه:  احداث مدرسه 15 كلاسه حصارك پايين بوستان و گلستان

نام كارفرما : اداره كل نوسازي و مدارس استان تهران

picture21 picture22